ความแตกต่างของ Interface builder ระหว่าง XCode 3 และ 4

XCode 3 Interface builder เป็น app แยกต่างหากจาก XCode IDE แต่ใน XCode 4 ทุกอย่างอยู่รวมกันหมด


การสร้าง Outlet และ Action ใน XCode 3 จะมี panel แสดง list ที่สามารถใช้เพิ่ม/ลบได้ แล้วค่อย wire Outlet/Action เหล่านั้น กับ object/selector (method) ที่ต้องการ


แต่ใน XCode 4 ขั้นตอนถูกลดลงให้ง่ายขึ้น แต่ couple กับ Objective-C มากขึ้นด้วย การจะสร้าง Outlet/Action ทำโดยการเปิด Assisted View ซึ่งจะแสดง code ของ header file ของ class ที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นจึง wiring พร้อมกับการสร้าง Outlet/Action โดยการกด Control ค้างไว้ แล้ว drag object ที่เกี่ยวข้อง ลงบนตัว code ใน header file นั้น


XCode 4 ดูเหมือนจะ enforce idea ของ ViewController มากขึ้น เช่น concept ใหม่ที่ชื่อ storyboard ก็ต้องเริ่มต้นด้วย Controller การสร้างโปรเจคใหม่ที่มี View ก็จะมี View Controller มาให้ด้วยเลย ถ้าจำไม่ผิด XCode 3 จะให้อิสระในการสร้างเฉพาะ View มากกว่า?